Czy mam się bać o oszczędności w banku – czyli jak działa BFG?

0

Lokaty bankowe, podobnie jak inne depozyty oferowane przez banki, są objęte gwarancjami bankowymi. Instytucją gwarantującą depozyty w Polsce jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancje obejmują środki pieniężne ulokowane w bankach działających w Polsce. Oprócz gwarancji, BFG wspomaga banki należące do polskiego systemy bankowego, jeśli te znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.

Fundusz finansowany jest m.in. składkami wpłacanymi przez banki, które działają w Polsce. BFG może czerpać środki na wypłacanie depozytów również z: budżetu państwa, kredytu udzielanego przez NBP lub też z pomocy zagranicznej – np. Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Jakie gwarancje daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

 • BFG gwarantuje wypłatę środków pieniężnych, do których klient banku nie ma dostępu np. po ogłoszeniu upadłości przez ten bank.
 • Limit gwarancji wynosi równowartość 100 tys. euro – do takiej kwoty będą wypłacane utracone środki pieniężne. Jeżeli klient będzie posiadał w danym banku w sumie więcej niż 100 tys. euro w złotych, nie będzie mógł liczyć na zwrot wszystkich środków.
 • Środki pieniężne są wypłacane w ciągu 7 dni roboczych od utracenia do nich dostępu.
 • Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i w obcej walucie.
 • O gwarantowane środki można ubiegać się przez 5 lat od zawieszenia działalności banku.
 • Środki pieniężne są wypłacane wraz z należnymi odsetkami.
 • Gwarancje nie obejmują produktów strukturyzowanych czy też o charakterze ubezpieczeniowym. Zwrot oszczędności przysługuje wyłącznie od produktów o charakterze oszczędnościowym (rachunki bieżące, ROR-y, konta oszczędnościowe, lokaty terminowe).
 • Od końca listopada 2013 roku gwarancjami objęte są również Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Inne instytucje parabankowe, które oferują depozyty terminowe nie są objęte gwarancjami. Pełną listę instytucji finansowych, które podlegają gwarancjom BFG można znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy dotyczącej BFG. Gwarancje do 100 tys. euro pozostały. Dodatkową ochroną zostały objęte środki z:

 •     odpłatnego zbycia domu lub mieszkania (niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 •     podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 •     nabycia spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
 •     wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
 •     wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 •     wypłaty odprawy pieniężnej,
 •     wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej.

W terminie 3 miesięcy od dnia wpływu powyższych środków na rachunek lub powstania należności, środki te są gwarantowane do wysokości różnicy między 200 tys. euro, a pozostałymi gwarantowanymi oszczędnościami danej osoby.

Przykład: jeśli na koncie posiadamy 120 tys. euro w złotych, z czego 20 tys. euro to zwykłe oszczędności, a 100 tys. euro to środki z nabycia spadku, to cała kwota jest objęta gwarancjami. Oznacza to, że wymienione rodzaje środków są gwarantowane jakby dodatkowo oddzielnymi gwarancjami niż pozostałe oszczędności. Ważny jest jednak przed wszystkim okres gwarancji – czyli 3 miesiące od wpłynięcia środków objętych dodatkową ochroną. Po upłynięciu tego okresu, wybrane kategorie oszczędności przestają być objęte specjalnymi gwarancjami.

Komentowanie zamknięte do odwołania