Jak bezpiecznie zainwestować środki z programu Rodzina 500+?

0

Za nami pierwsze 3 miesiące funkcjonowania programu Rodzina 500+. Jak do tej pory ze świadczenia skorzystało 2,2 mln rodzin. W sumie wypłacono blisko 5 mld zł. W tym wpisie przyjrzę się możliwościom oszczędzania pieniędzy na dziecko oraz doradzę jak bezpiecznie zainwestować te środki, aby na nich zarabiać.

W tym roku do polskich rodzin ma trafić 17 mld zł, czyli licząc od kwietnia – średnio po 1,9 mld zł miesięcznie. Zdecydowana większość środków trafia na konto bankowe – ok. 80% beneficjentów w ten sposób otrzymuje świadczenie. W związku z „aktywną” rolą, jaką odgrywają banki w procesie starania się o świadczenie (możliwość złożenia wniosku przez bank) oraz fakcie, że środki z 500+ trafiają w większości na rachunki bankowe – nastąpił wysyp ofert skierowanych do beneficjentów programu.

Dlaczego warto oszczędzać środki z 500+?

Przyjmując, że miesięcznie odkładalibyśmy 100 zł – po 18 latach uzyskalibyśmy kwotę trochę ponad 21 tys. zł. Gdybyśmy co miesiąc na koncie zatrzymywali całe świadczenie – czyli 500 zł – łącznie po 18 latach zgromadzilibyśmy 108 tys. zł. Kwoty nie uwzględniają odsetek od kapitału. Nie są to oszałamiające kwoty, jednak przy wyborze odpowiednich form inwestowania i dywersyfikacji oszczędności – możemy realnie zwiększyć wartość oszczędzanych środków, uzyskując stopę zwrotu wyższą niż stopa inflacji.

Do wyboru mamy przynajmniej kilka rozwiązań. Mam tu na myśli inwestowanie w nieruchomości, kupno papierów wartościowych, odkładanie pieniędzy na oprocentowanym koncie lub inwestycji w fundusze.

Zakładam, że wykorzystujemy tylko bezpieczne strategie inwestycyjne, czyli nie przeznaczamy wszystkich środków na bardzo ryzykowne aktywa  – czyli np. na akcje spółek notowanych na rynku NewConnect. Inwestując środki z 500+ wybierałbym:

 • obligacje,
 • lokaty i konta oszczędnościowe,
 • bezpieczne fundusze pieniężne,
 • fundusze dłużne i mieszane
 • fundusze inwestujące w nieruchomości

Zrezygnowałbym z inwestowania bezpośrednio w nieruchomości, gdyż środki otrzymywane z programu 500+ nie byłyby wystarczające do nabycia mieszkania, czy też domu. W zamian polecałbym fundusze nieruchomości, na które można wpłacać nieduże kwoty.

Bezpieczne fundusze inwestycyjne

Szczególnym rodzajem funduszy są tzw. REITY, które nie są jeszcze dostępne w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że niedługo powinny pojawić się również w naszym kraju. REITY są to fundusze inwestujące na rynku nieruchomości, zarządzające tymi nieruchomościami i uzyskujące z nich stały dochód w postaci czynszów. Większość zysków z takich funduszy przekazywana jest akcjonariuszom w postaci dywidend. Tego typu inwestycje zapewniają, przy umiarkowanym ryzyku, dobre zabezpieczenie przed inflacją oraz długoterminowe zyski. Ciężko oszacować, jaką stopę zwrotu z takiego funduszu można by osiągnąć w Polsce. Zakładając, że stopa zwrotu z najmu to ok. 5% rocznie, zyski z takiego funduszu mogłyby być porównywalne – o czym pisze m.in. Puls Biznesu.

Za bezpieczne fundusze inwestycyjne uznaje się także fundusze pieniężne oraz fundusze inwestujące w papiery dłużne. Tu stopa zwrotu może wahać się od ok. 2 do 5% w skali roku. Oczywiście wszystko zależy od warunków rynkowych i jakości funduszu. Do analizy funduszy polecam serwis analizy.pl. Polecam także przejrzenie oferty funduszów inwestycyjnych w dawnym ING – a teraz Nationale Nederlanden.

Bezpieczne obligacje

Dobrym rozwiązaniem na zainwestowanie środków z 500+ mogą być obligacje – np. skarbowe – które charakteryzują się bezpieczeństwem i możliwością osiągania zysków przewyższających stopę inflacji.

Detaliczne obligacje skarbowe są emitowane co miesiąc. Koszt jednej obligacji to 100 zł. Obligacje zazwyczaj są emitowane na 2, 3, 4 lub 10 lat. Po tym okresie następuje ich wykup, czyli otrzymujemy z powrotem zainwestowany kapitał. W międzyczasie, co pół roku, rok lub 2 lata (zależnie od czasu trwania obligacji), państwo wypłaca także odsetki. Obligację można wykupić przedterminowo, jeśli potrzebowalibyśmy wcześniej oszczędności.

W tej chwili obligacja dwuletnia posiada oprocentowanie wynoszące 2% w skali roku (przy deflacji na poziomie ok. -0,9% rok do roku). Obligacje z dłuższymi terminami wykupu posiadają zmienne oprocentowanie, które ulega zmianie po pierwszym roku – przez pierwsze 12 miesięcy oprocentowanie jest stałe. W kolejnych latach oprocentowanie jest zawsze wyższe niż inflacja i jest ustalane, jako suma inflacji w danym roku i marży odsetkowej. W przypadku deflacji, do ustalania oprocentowania brana jest wartość zerowa.

Obligacje skarbowe przeważnie można nabywać w ramach rachunków maklerskich (jednym z najtańszych jest w tej chwili rachunek w Deutsche Banku). Jednak w przypadku polskich obligacji skarbowych można tego dokonać również w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju, za pośrednictwem internetu pod adresem www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub za pośrednictwem konta Inteligo pod adresem: www.inteligo.pl.

Warto też zaznaczyć, że samo Ministerstwo Finansów zachęca do inwestowania środków z 500+ w obligacje skarbowe. Już zapowiedziano, że dla beneficjentów programu 500+ Ministerstwo Finansów jesienią ma zamiar wyemitować specjalne obligacje, których oprocentowanie będzie atrakcyjniejsze niż innych serii obligacji detalicznych.

Przegląd ofert banków skierowanych do rodzin pobierających 500 zł na dziecko

Z bezpiecznych forma oszczędzania, należy wymienić również depozyty bankowe – czyli w tym przypadku oprocentowane konta oszczędnościowe, lokaty bankowe czy też programy systematycznego oszczędzania. Według NBP, przeciętne oprocentowanie lokat wynosi ok. 2% w skali roku. Jednak w przypadku produktów bankowych można liczyć na wyższe zyski, jeśli jesteśmy nowym klientem lub spełniamy inne warunki promocji bankowych. Większość ofert, jakie przygotowały banki to produkty finansowe – w formie kont oszczędnościowych lub polis ubezpieczeniowych.

PKO BP z długoterminowym planem oszczędzania

Wnioski o świadczenia z programu Rodzina 500+ można składać za pomocą bankowości internetowej. PKO BP przygotował specjalny rachunek dla nowych klientów, którzy będą starać się o dofinansowanie z 500+. Bank oferuje Konto za Zero dla beneficjentów programu. Rachunek będzie bezpłatny, jeśli co miesiąc będzie na nie wpływało świadczenie z programu Rodzina 500+. Bank nie obarczy nas opłatą za kartę do konta, jeśli wydamy za jej pomocą co najmniej 200 zł miesięcznie. Jeśli nie spełnimy tego warunku, zapłacimy za kartę 1,9 zł. Karta debetowa nie jest obowiązkowa.

PKO posiada w swojej ofercie produkty przeznaczone do długoterminowego oszczędzania. Lokata „Kapitał dla dziecka na dobry start” umożliwia odkładanie od 100 do 500 zł przez 15 lat. Podstawą oprocentowania jest stawka WIBOR 3M, zmienna co 3 miesiące od dnia założenia lokaty. Dodatkowo, za regularne oszczędzanie można otrzymać premię odsetkową w wysokości 0,20% w skali roku. Kapitalizacja odsetek odbywa się co 6 miesięcy. Szczegóły pod tym linkiem.

BOŚ Bank – dobre oprocentowanie ale na krótko

Kolejną ofertą skierowaną do osób pobierających 500 zł na dziecko jest rachunek w BOŚ Banku. Osoby uprawnione do otrzymania 500 zł na dziecko mogą założyć specjalny ROR – EKOkonto bez kosztów 500+. Konto charakteryzuje się brakiem opłaty za prowadzenie i 5-złotową opłatą za kartę płatniczą. Opłaty można uniknąć płacąc kartą 300 zł miesięcznie w sklepach stacjonarnych. W ramach oferty mamy dostęp do darmowych bankomatów Euronetu i bezpłatnych przelewów internetowych.

Jeśli zapewnimy wpływy wynikające z programu 500+ oraz zdecydujemy się na kratę debetową i będziemy z niej aktywnie korzystać – środki na rachunku osobistym będą oprocentowane na 2% w skali roku. Niestety oprocentowanie będzie obowiązywać do salda 3 tys. zł. Jednak to nie jedyna opcja oszczędzania z zyskiem, jaką oferuje BOŚ Bank. Osoby pobierające 500 zł na dziecko mają możliwość ulokowania środków na koncie oszczędnościowym z oprocentowaniem wynoszącym 3,25% w skali roku. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje do kwoty 50 tys. zł. Minusem jest to, że warunki promocji posiadają ograniczenie czasowe. Wysokość oprocentowania będzie obowiązywać przez 5 miesięcy od założenia rachunku oszczędnościowego. Po tym okresie, oprocentowanie zostanie obniżone do 1% w skali roku.

Bank Pocztowy – konto oszczędnościowe z wysokim oprocentowaniem dla niskiego salda

Również Bank Pocztowy przygotował dla osób pobierających świadczenie 500+ specjalną ofertę. Na koncie oszczędnościowym w tym banku można otrzymać 4% w skali roku. Niestety oferta posiada kilka warunków, które mogą być ciężkie do spełnienia dla niektórych osób. Stawka oprocentowania 4 proc. obowiązuje do 30 września 2016 roku, do kwoty 5 tys. zł. Dla pozostałych środków i powyżej tej kwoty oprocentowanie wyniesie 0,4%. Pocztowe Konto 500+ jest darmowe w otworzeniu i prowadzeniu. Płatne są tylko przelewy zewnętrzne. Opłata za nieobowiązkową kartę wynosi 5 zł, ale jest znoszona przy transakcjach na kwotę 300 zł miesięcznie.

Credit Agricole i program systematycznego oszczędzania

Credit Agricol oferuje dla beneficjentów 500+ program systematycznego oszczędzania – Moja Rezerwa Finansowa. Okres oszczędzania to 5 lat. Comiesięczna wpłata wynosi od 50 do 500 zł. Za systematyczność w oszczędzaniu i przelewanie maksymalnej kwoty, bank może nas wynagrodzić bonusem wynoszącym 1100 zł. Bazowe oprocentowanie rachunku jest zmienne i zależy od stopy WIBOR 3M. Oprocentowanie ustalane jest według wzoru: WIBOR 3M – 0,8%. Wpłaty na program systematycznego oszczędzania są pobierane automatycznie z rachunku osobistego. Wypłata środków przed czasem (przed upłynięciem 5 lat) skutkuje utratą możliwości otrzymania premii odsetkowej 1100 zł. Raz na 12 zaplanowanych comiesięcznych wpłat można skorzystać z „wakacji od wpłaty” i zrezygnować z jednej wpłaty. Nie tracimy przy tym prawa do bonusowego oprocentowania. Jedna osoba może założyć do 3 rachunków Moja Rezerwa Finansowa. Po zakończeniu okresu 5-letniego, zgromadzone środki zostaną automatycznie przeniesione na lokatę terminową z oprocentowaniem takim jak dla lokaty 3-miesięcznej.

Porównanie sposobów oszczędzania

Wybrałem trzy rodzaje sposobów oszczędzania – obligacje, produkty bankowe i fundusze inwestycyjne. Stopy zwrotu z poszczególnych inwestycji i kwoty odsetkowe są szacunkowe.

Produkty bankowe lub obligacje skarbowe

Przyjmijmy, że obligacje skarbowe lub produkty bankowe to przeciętnie 2,0% stopy zwrotu w skali roku. Przyjmując okres 18 lat, kapitał w przypadku odkładania 100 zł miesięcznie wyniósłby 26 tys. zł; a w przypadku odkładania 500 zł – kapitał z odsetkami wyniósłby 130 tys. zł.

18 lat oszczędzania, przeciętna stopa zwrotu 2,0% w skali roku

 • 100 zł miesięcznie – cały kapitał 26 tys. zł; odsetki 5 tys. zł
 • 500 zł miesięcznie – cały kapitał 130 tys. zł; odsetki 22 tys. zł
Fundusz pieniężny

Załóżmy, że wybieramy fundusz pieniężny lub zbliżony do niego pod względem profilu ryzyka fundusz. Przyjmijmy także, że średnioroczna stopa zwrotu z takiego funduszu wynosi 3,5%. Zakładając, że przez 18 lat będziemy odkładać miesięcznie 100 zł – kapitał wraz z odsetkami wyniesie 30 tys. zł. Przy odkładaniu 500 zł miesięcznie – po 18 latach oszczędności wyniosłyby 150 tys. zł

18 lat oszczędzania, przeciętne stopa zwrotu 3,5% w skali roku

 • 100 zł miesięcznie – cały kapitał 30 tys. zł; odsetki 9 tys. zł
 • 500 zł miesięcznie – cały kapitał 150 tys. zł; odsetki 42 tys. zł
Fundusze nieruchomości lub fundusze mieszane

Jeśli wkrótce pojawią się w naszym kraju fundusze rynku nieruchomości – tzw. REITY, to byłaby to kolejna możliwość bezpiecznego inwestowani oszczędności. Tutaj moglibyśmy otrzymać wyższą stopę zwrotu. Przyjmuję, że byłoby to 5% w skali roku – porównywalnie do stopy zwrotu z wynajmowania mieszkania. Jest to według mnie dobre założenie, gdyż tego typu fundusze funkcjonują trochę na zasadzie kolektywnego nabywania nieruchomości pod wynajem. W perspektywie 18 lat, oszczędzając 100 zł miesięcznie, otrzymalibyśmy 32 tys. zł. Przy wpłacie na poziomie 500 zł co miesiąc – moglibyśmy liczyć na 163 tys. zł.

Podobne zyski (5% w skali roku) mogą zapewnić fundusze mieszane – czyli inwestujące zarówno w obligacje jaki akcje.

18 lat oszczędzania, przeciętna stopa zwrotu 5% w skali roku

 • 100 zł miesięcznie – cały kapitał 32 tys. zł; odsetki 11 tys. zł
 • 500 zł miesięcznie – cały kapitał 163 tys. zł; odsetki 55 tys. zł

Pamiętajmy, że od zysków kapitałowych obowiązuje 19 proc. podatku. W przypadku produktów bankowych jest on pobierany automatycznie przez bank, w którym trzymaliśmy oszczędności. Być może, w przyszłości oszczędzający długoterminowo będą w jakiś sposób zwolnieniu z podatku Belki. Są już pierwsze zapowiedzi obniżenia podatku od zysków kapitałowych dla oszczędności utrzymywanych na rachunkach bankowych powyżej roku W tej chwili jedynym sposobem ominięcia podatku Belki jest oszczędzanie za pomocą Indywidualnego Konta Emerytalnego. Nieopodatkowane oszczędności możemy wypłacić dopiero po osiągnięciu 60 lat.

Złote zasady oszczędzających

 • Oszczędzaj długoterminowo
 • Wykorzystuj magię procentu składanego
 • Różnicuj sposoby oszczędzania (dywersyfikacja środków), nie inwestuj wszystkiego w jedno aktywo
 • Podejmuj większe ryzyko na początku okresu oszczędzania, kiedy możesz sobie pozwolić na większe starty; ograniczaj ryzyko pod koniec horyzontu oszczędzania
 • Pamiętaj o podatku Belki od zysków kapitałowych
 • Uwzględniaj poziom bieżącej inflacji i urealniaj zyski z inwestycji
 • Unikaj nieznany instytucji finansowych oferujących ponadprzeciętne zyski

 

 

Komentowanie zamknięte do odwołania