Jak analizować formularz informacyjny kredytu konsumenckiego?

0

Od kilku lat w polskim prawie obowiązują nowe zasady dotyczące przedstawiania oferty kredytów przez banki. Ustawa o kredycie konsumenckim określa obowiązki banków i nadaje prawa kredytobiorcom. Minęły czasy, kiedy banki naciągały swoich klientów i oferowały kredyty z tzw. „gwiazdką”. Dzisiaj wszystkie najważniejsze kwestie są podane w formularzu informacyjnym kredytu konsumenckiego.

shutterstock_178797656Formularz kredytu konsumenckiego zawiera najważniejsze informacje dotyczące kredytodawcy (najczęściej banku) – czyli m.in. nazwa oraz adres instytucji udzielającej kredytu. Wszystkie dane mają za zadanie ułatwić kontakt kredytobiorcy z bankiem.

Najważniejszą jednak kwestią są szczegółowe parametry kredytu. W formularzu podawana jest całkowita kwota kredytu jaką bank przyznaje kredytobiorcy. Określony jest moment wypłaty kredytu oraz sposób przekazania środków. Formularz informacyjny kredytu konsumenckiego podaje przede wszystkim termin spłaty kredytu. W formularzu określone są także zasady spłacania kredytu – czyli np. warunki na jakich kredyt może zostać wcześniej spłacony (wiele banków pobiera dodatkową opłatę za wcześniejszą spłatę).

Klienci starający się zaciągnąć kredyt, za pomocą formularza dowiedzą czy kredyt wymaga zabezpieczenia, a jeśli tak – to jaki rodzaj zabezpieczenia jest akceptowany przez bank. Z formularza dowiem się również jaki wskaźnik LtV (loan to value) przyjął bank udzielający kredytu. LtV określa wysokość wkładu własnego, który musi zostać przedstawiony przez kredytobiorcę – najczęściej jest spotykany przy kredytach hipotecznych.

Bardzo ważną informacją dla klienta jest całkowity koszt kredytu. Ustawa o kredycie konsumencki nakłada na banki obowiązek podania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, która zawiera wszystkie koszty takie jak m.in. ubezpieczenie kredytu czy jednorazową prowizję banku. RRSO jest to całkowity koszt zobowiązania ponoszony przez klienta, w stosunku rocznym. RRSO jest wyrażona jako wartość procentowa. Ma za zadanie pomóc kredytobiorcom porównać oferty kredytów. Bank ma obowiązek podać co składa się na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz to ile ona wynosi dla konkretnej oferty kredytu.

Podstawowym „składnikiem” RRSO jest oprocentowanie kredytu, które jest podawane w formularz. Możemy dowiedzieć się także czy oprocentowanie jest stałe czy zmienne. Jeśli oprocentowanie jest zmienne podane są informacje, w jaki sposób zostaje ono ustalone. Najczęściej uzależnione jest od stawki WIBOR – czyli ceny pieniądza na rynku międzybankowym. Z formularza informacyjnego powinniśmy dowiedzieć się jaka stawka WIBOR została przyjęta przez bank do określania oprocentowania kredytu. Może to być WIBOR trzymiesięczny (3M) lub np. WIBOR półroczny (6M).

Oprócz powyższych informacji, w formularzu podane są skutki i koszty związane z brakiem terminowej spłaty kredytu.
Z kolei w punkcie „Pozostałe informacje” określa się warunki odstąpienia od umowy. Ustawa o kredycie konsumenckim umożliwia kredytobiorcom odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. W tym miejscu podawane są również inne, dodatkowe wymogi stawiane przez bank – np. konieczność założenia rachunku osobistego w danym banku, w celu wypłaty środków pochodzących z kredytu.

Komentowanie zamknięte do odwołania