Bezpieczne sposoby inwestowania oszczędności – cz. II rynek kapitałowy

0

Rynek kapitałowy to bardzo ważna cześć dobrze rozwiniętej gospodarki wolnorynkowej. W Polsce ten sposób oszczędzania nie jest bardzo popularny, jednak pojawia się coraz więcej zachęt do tego – także ze strony rządowej (słynny Plan Morawieckiego zakłada wykorzystanie rynku kapitałowego jako sposobu długoterminowego inwestowania oszczędności).

Rynek kapitałowy kojarzy się przede wszystkim z giełdą papierów wartościowych, ale to także papiery dłużne (np. obligacje) oraz instrumenty pochodne. Każdy z nas może inwestować oszczędności na dwa sposoby – indywidualnie lub korzystając z pomocy „fachowców”. Pisząc fachowcy mamy tu na myśli przede wszystkim fundusze inwestycyjne, które pozwalają na kolektywne inwestowanie na rynku kapitałowym. W tym poradniku skupami się na bezpiecznych formach inwestowania oszczędności, dlatego też omówione zostaną instrumenty o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Za bezpieczną formę inwestowania kapitału uważa się obligacje. Przeciętny Kowalski może przede wszystkim wybrać pomiędzy obligacjami skarbowymi lub obligacjami korporacyjnymi.

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe są emitowane przez rządy państw w celu sfinansowania deficytu budżetowego. Z tego względu, takie papiery wartościowe są „najbardziej wiarygodne” – czyli wiążą się niskim ryzykiem. Przez to też gwarantują niższe zyski niż np. nieco bardziej ryzykowne obligacje korporacyjne. Obligacje skarbowe posiadają oprocentowanie zbliżone do przeciętnego oprocentowania lokat. Dla przykładu, aktualne oprocentowanie polskich obligacji skarbowych z dwuletnim terminem wykupu wynosi 2 proc. i jest stałe przez cały okres. Kapitalizacja i wypłata odsetek odbywa się po roku. Z kolei obligacje dziesięcioletnie posiadają w pierwszym roku oprocentowanie na poziomie 2,5 proc. Po roku oprocentowanie obligacji jest zmienne. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest obliczane jako suma inflacji i marży odsetkowej. Klienci detaliczni mogą nabyć polskie obligacje skarbowe za pośrednictwem PKO BP.

Obligacje Korporacyjne

shutterstock_158866082Z kolei jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, wybór jest większy. Obligacje korporacyjne są notowane na rynku Catalyst. Jest to platforma prowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych. Na tym rynku można nabywać skarbowe i nieskarbowe instrumenty dłużne – czyli obligacje komunalne, korporacyjne oraz listy zastawne.

Przy analizie oferty obligacji warto analizować długość okresu wykupu. Obligacje można podzielić na krótkoterminowe – do roku terminu wykupu; średnioterminowe – od roku do 5 lat; długoterminowe – dłużej niż 5 lat.

Drugą kwestią jest rodzaj oprocentowania. Obligacje mogą mieć oprocentowanie stałe, zmienne lub mogą to być obligacje zerokuponowe. W przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu możemy z góry przewidzieć, ile wyniosą odsetki, a raczej tzw. kupon czyli kwota jaka jest wypłacana co pewien z góry ustalony czas.

Obligacje ze zmiennym oprocentowaniem są uzależnione od stawki WIBOR. Oprocentowanie jest wtedy sumą stawki WIBOR i marży. Stawka WIBOR to cena pieniądza na rynku międzybankowym. WIBOR może być przyjęty dla okresu 3, 6 lub 12 miesięcy (symbole to 3M, 6M, 12M). Oprocentowanie jest ustalane przed każdym rozpoczęciem okresu odsetkowego. Taki rodzaj oprocentowania obligacji dominuje na rynku Catalyst. Z kolei kupony (czyli odsetki) wypłacane są zazwyczaj co pół roku.

Do wyboru mamy także obligacje zerokuponowe – tutaj zysk zależy od ceny nabycia. Takie papiery nie mają tzw. kuponów odsetkowych, czyli odsetki nie są wypłacane co z góry określony czas. Załóżmy, że cena nabycia takiej obligacji wynosi 90 zł, a cena nominalna 100 zł. W dniu wykupu obligacja cena osiągnie cenę nominalną czyli 100 zł, jednak wcześniej taka obligacja jest notowana na rynku wtórnym po niższym kursie – cena ustalana jest przez “grę popytu i podaży”.

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych oscyluje w graniach 7-9 proc. Wysokość oprocentowania uzależniona jest m.in. od zadłużenia emitenta, jego dochodowości, zabezpieczenia obligacji oraz celu emisji obligacji. Decydując się na inwestycję w obligacje, warto stawiać na sprawdzone spółki o stabilnej kondycji finansowej.

Innym rozwiązaniem mogą być fundusze inwestycyjne. Ich profil ryzyka zależy od strategii inwestycyjnej. Możemy wyróżnić fundusze akcyjne, mieszane, dłużne, o absolutnej stopie zwrotu, zrównoważonego wzrostu lub pieniężne. Tak naprawdę poziom ryzyka jest uzależniony od rodzaju aktywów w jakie inwestuje fundusz. Za najbezpieczniejsze fundusze uważa się fundusze pieniężne. Takie fundusze inwestują głównie w bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu krótszym niż rok. Zysk z takich funduszy jest porównywalny do zysku z lokat. Niekiedy jednak może on być wyższy, ponieważ zarządzający takim funduszem może wybierać optymalne produkty oszczędnościowe i „wyciskać” z nich jak najwyższą stopę zwrotu (można to porównać do osoby, która inwestuje oszczędności wybierając zawsze najlepszą ofertę lokaty w danym momencie).

Jaki zacząć oszczędzać poprzez inwestowanie?

Punktem wyjścia do rozpoczęcia oszczędzania przez inwestowanie powinno być określenie celu oszczędzania i trzymanie samodyscypliny w finansach osobistych. Jeśli oszczędzamy z myślą o emeryturze, dobrze jest sobie przyjąć, że co miesiąc będziemy odkładać np. 200 zł – czyli ustalamy horyzont czasowy oraz to ile jesteśmy w stanie odłożyć co pewien okres. Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać jest dywersyfikacja inwestycji – czyli inwestowanie w myśl zasady „nie wsadzamy wszystkich jajek do jednego koszyka”. Powinniśmy różnicować sposoby oszczędzania rozkładając posiadany kapitał na różne instrumenty. Np. cześć oszczędności trzymać na koncie oszczędnościowym, część inwestując za pomocą funduszu, a część lokując w obligacjach. Ostatnią kwestią jest poziom ryzyka jaki jesteśmy w stanie ponosić. Ogólna zasada mówi, że im jesteśmy młodsi, tym możemy ponosić większe ryzyko inwestycyjne. Jednak gdy jesteśmy starsi nasze oszczędności powinniśmy przesuwać w stronę bezpiecznych aktywów – lokat bankowych, nieruchomości, funduszy pieniężnych. W praktyce oznacza to, że im dłuższy horyzont czasowy inwestowania oszczędności, tym większe ryzyko możemy ponosić na początku inwestycji.

Komentowanie zamknięte do odwołania